gaim 2.00 beta 3.1 (Linux) インストール

1)gaim 2.00 beta 3.1 (Linux) インストール

wget http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/gaim/gaim-2.0.0-0.beta3.1.src.rpm
rpm -ihv gaim-2.0.0-0.beta3.1.src.rpm
cd /usr/src/redhat/SPECS
rpmbuild -ba gaim.spec
cd ../RPMS/i386/
rpm -ihv gaim-2.0.0-0.beta3.1.i386.rpm

2)ctrl+enter でメッセージを送信

cd ~/.gaim/
wget http://gaim.sourceforge.net/gtkrc-2.0
vi gtkrc-2.0

104 # ctrl-s sends message
105 # bind “<ctrl>s” { “message_send” () }
106 bind “<ctrl>Return” { “message_send” () }

以上

Pocket

コメントを残す